Przedszkole Śmieszkowo

Zespół Przedszkoli Leśna Kraina   KONCEPCJA
  PRACY
PUBLICZNEGO
PRZEDSZKOLA W ŚMIESZKOWIE

 

    Dziecko chce być dobre,

Jeśli nie umie – naucz

Jeśli nie wie wytłumacz

Jeśli nie może pomóż ..

Janusz Korczak

 

Podstawa prawna :

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

v  UUstawa o Systemie Oświaty oraz w aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności

v  w  Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r Nr.4 poz. 17)

v  Rozporządzeniem MEN z dnia 26 marca  2013 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 1 marca 2013 r poz.393)

v  Statucie Publicznego Przedszkola w Śmieszkowie

Źródła opracowania koncepcji:

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec przedszkoli stanowiące załącznik do Rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz obserwacja, analiza dokumentów, ankieta.

SYSTEM WARTOŚCI

1. Bezpieczeństwo

2. Zdrowie

3. Godność

4. Tolerancja

5. Patriotyzm

6. Wrażliwość na potrzeby innych: ludzi, zwierząt i roślin

7. Przyjaźń

8. Kultura bycia

9. Kreatywność

10. Empatia

 

MISJA

 

1.      Jesteśmy otwarci na potrzeby dzieci i rodziców.

2.      Zapewniamy bezpieczeństwo i dbamy o zdrowie dzieci.

3.      Skupiamy się na możliwościach i potrzebach naszych wychowanków i wspieramy indywidualny rozwój dziecka.

4.      Uczymy się poprzez zabawę, stosujemy aktywne metody pracy z dziećmi.  

5.      Dbamy o dobrą atmosferę w przedszkolu i współpracę między organami przedszkola.

6.      Dbamy o rozwój osobowy nauczycieli i pracowników.  

7.      Dbamy o przyrodę i kształtujemy postawy proekologiczne.

8.      Przygotowujemy dziecko do podjęcia obowiązków szkolnych i kształtujemy  kompetencje niezbędne do wykorzystania różnych źródeł wiedzy .

 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

1.      Nasze przedszkole jest placówką przyjazną dla dzieci i rodziców, otwartą na ich potrzeby .

2.      Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole.

3.      Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnym wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swych działaniach potrzeby środowiska.

4.      Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich inności.

5.      Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

6.      Programy Przedszkolne i Roczny Plan Przedszkola ukierunkowane są na dziecko oraz jego potrzeby, umożliwiają rozwój osobowości.

7.      W przedszkolu są zatrudnieni wykwalifikowani, zaangażowani, kreatywni,  nauczyciele.

8.      Przedszkole stwarza dzieciom możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy, piękna.

9.      Społeczność przedszkolna przestrzega praw dziecka, panują  dobre stosunki międzyludzkie .

10.  Pracownicy dbają  o dobry przepływ informacji i współpracę między organami przedszkola.

11.  Przedszkole promuje swe osiągnięcia.

12.  Baza przedszkola zapewnia prawidłową realizację podstawy programowej przedszkola i innych zadań statutowych . 

 

 

 

MODEL ABSOLWENTA

Absolwent naszego przedszkola:

1.      Jest dobrze przygotowany do obowiązków szkolnych.

2.      Jest obowiązkowy, sumienny i odpowiedzialny.

3.      Jest przyjacielski i wrażliwy na potrzeby innych.

4.      Jest tolerancyjny.

5.      Jest kreatywny i ciekawy świata.

6.      Potrafi zachować się kulturalnie i okazać szacunek w stosunku do starszych.

7.      Dba o środowisko naturalne.

8.      Jest odważny.

9.      Dba o bezpieczeństwo i zdrowie  swoje i innych.

10.  Umie się bawić, cieszyć, sprawiać radość innym.

 

 

METODY REALIZOWANE W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

1.      Metoda Dobrego Startu

2.      Metoda aktywnego słuchania muzyki Batti Strauss

3.      Pedagogika zabawy – KLANZA

4.      Dziecięca matematyka – prof. Gruszczyk Kolczyńskiej

5.      Kinezjologia Edukacyjna Dennisona

6.      Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej

7.      Relaksacja

8.      Bajkoterapia

9.      Orfa, Kniessów, Labana , Weroniki Sherborne

 

 

 

 

 

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Cele: 

1.     Dążenie do jednolitości oddziaływań wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego

Poprzez:

a)      systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu, zapoznanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączanie rodziców do  kształtowania u dziecka określonych wiadomości i umiejętności.

b)      informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności na jakie trafiają.

c)      zachęcanie rodziców do współuczestniczenia w sprawach przedszkola, organizowania wspólnych przedsięwzięć i wydarzeń, w których uczestniczą dzieci.

 

 

2.     Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia.

3.     Promowanie placówki w środowisku lokalnym.

4.     Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola.

 

Formy współpracy

1.      Zebrania: ogólne, z Radą Rodziców, grupowe

2.      Konsultacje indywidualne

3.      Prowadzenie kącika dla rodziców

4.      Dni otwarte i zajęcia otwarte

5.      Organizacja szkoleń i warsztatów dla rodziców

6.      Uroczystości, koncerty, inscenizacje, konkursy

7.      Wspólne imprezy, wycieczki integracyjne,

8.      Wspólne przedsięwzięcia realizowane na rzecz poprawy warunków w

 przedszkolu  i wzbogacenia oferty zajęć .

 

 

 

WSPÓŁPRACA Z PRZEDSZKOLAMI I SZKOŁAMI

Formy współpracy:

         Celem współpracy jest wspieranie rozwoju dzieci w osiągnięciu dojrzałości szkolnej i rozwijaniu zainteresowań, wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli i integracja środowiska, a także promowanie wychowania przedszkolnego i przedszkola w środowisku lokalnym.

1.      Współpraca z nauczycielami innych placówek w organizacji wspólnych przedsięwzięć

takich jak: organizacja uroczystości, koncertów, konkursów, festiwali, spektaklów.

2.      Udział nauczycieli i dyrektorów we wspólnych warsztatach, szkoleniach, posiedzeniach rad pedagogicznych.

3.      Udział dzieci w lekcjach i innych formach.

4.      Udział nauczycieli w ewaluacji wewnętrznej placówek np. w badaniu absolwentów.

 

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI

 

Formy współpracy

 

Celem współpracy jest pozyskiwanie pomocy materialnej dla przedszkola, wykorzystanie innych źródeł dla rozwijania zdolności dzieci, wspierania rozwoju, kształtowania postaw społecznie pożądanych: w tym bezpieczeństwa i zdrowia.

 

Przedszkole współpracuje z:

 

1.      Samorządem Gminy Czarnków

2.      Urzędem Gminy Czarnków

3.      Powiatową Komendą Policji

4.      Powiatową Komendą Straży Pożarnej

5.      Ochotniczą Strażą Pożarną

6.      Służbą zdrowia

7.      Domem Dziecka w Krzyżu i Trzciance

8.      Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi w Czarnkowie, Trzciance oraz Pile

9.      Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

10.  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnkowie

11.  Stowarzyszeniami: Wspólna Droga i Przyszłość dla Śmieszkowa

12.  Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie i Muzeum Ziemi Czarnkowskiej

13.  Bibliotekami

14.  Nadleśnictwami  Sarbia i Krucz

15.  Kołami  Łowieckimi  

 

 

 

PROMOCJA PLACÓWKI

 

Celem jest:

Dbałość o dobry wizerunek w środowisku lokalnym i popularyzacja wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym

Formy:

Strona internetowa, prezentacja w prasie i mediach , organizacja koncertów i uroczystości dla społeczności lokalnej, festynów, udział dzieci w konkursach i festiwalach.

 

 

DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ

1.      Wszyscy nauczyciele i pracownicy przedszkola zostaną zapoznani z koncepcją po to, by pracować nad jej realizacją.

2.      Zmiany w tekście będą nanoszone w obecności i udziale zespołu w formie uchwały Rady Pedagogicznej.

3.      Raz w roku będzie podjęta dyskusja w celu wniesienia poprawek, innowacji.

4.      Z koncepcja zostaną zapoznani rodzice na zebraniach z rodzicami, poprzez stronę internetową i prezentację w kąciku dla rodziców.

 

 

KONCEPCJĘ OPRACOWAŁA RADA PEDAGOGICZNA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ŚMIESZKOWIE I ZATWIERDZIŁA DO REALIZACJI UCHWAŁĄ NR 1/2/2013-14 z dnia 25 X 2013 r.